Nguyen The Ninh

Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia
Author ID: vm.697 - 0 154
Subject area:
Business
Economics
Education
Health Care
Management
Psychology
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Nguyen The Ninh có mã số NVSS/SSHPA vm.69723 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 13 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 7 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3.35 (2016) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.592 (2018) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen The Ninh14 bài đứng tên số 1; 1 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Nguyen The Ninh đã hợp tác với 30 đồng tác giả Việt nam; 8 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search