Huynh Luu Duc Toan

School of Banking UOEH, Ho Chi Minh (City) , Vietnam
Author ID: vm.2414 - 0 144
Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Huynh Luu Duc Toan có mã số NVSS/SSHPA vm.24146 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 4 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 5.32 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 4.865 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Huynh Luu Duc Toan3 bài đứng tên số 1; 1 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Huynh Luu Duc Toan đã hợp tác với 8 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search