Do Manh Hoang

Faculty of Economics - Tay Nguyen Uni, Dak Lak, Vietnam
Author ID: vm.2431 - 0 27
Subject area:
Business
Article trends:
  • Tác giả Do Manh Hoang có mã số NVSS/SSHPA vm.24311 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 5.49 (2017) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 4.918 (2017) .
  • Tác giả Do Manh Hoang đã hợp tác với 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search