Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Mai Hong Chi có mã số NVSS/SSHPA vf.24801 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Tác giả Mai Hong Chi đã hợp tác với 5 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search