Subject area:
Business
Health Care
Article trends:
  • Tác giả Do Thi Hai Ha có mã số NVSS/SSHPA vf.25042 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 2 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 2.04 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 1.684 (2019) .
  • Tác giả Do Thi Hai Ha đã hợp tác với 7 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search