Subject area:
Agriculture
Economics
Article trends:
  • Tác giả Do Thi Nga có mã số NVSS/SSHPA vf.25112 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 2 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3.01 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.592 (2019) .
  • Tác giả Do Thi Nga đã hợp tác với 3 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search