Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Do Thi Nga có mã số NVSS/SSHPA vf.25111 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Tác giả Do Thi Nga đã hợp tác với 2 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search