Vu Hoang Nam

Foreign Trade University, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vm.113 - 0 204
Subject area:
Agriculture
Business
Economics
Management
Article trends:
  • Tác giả Vu Hoang Nam có mã số NVSS/SSHPA vm.11312 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 11 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 5 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 7.1 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 3.869 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Vu Hoang Nam5 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Vu Hoang Nam đã hợp tác với 7 đồng tác giả Việt nam; 6 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search