Tran Le Huu Nghia

Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh (City) , Vietnam
Author ID: vm.124 - 0 368
Subject area:
Business
Economics
Education
Tourism
Article trends:
  • Tác giả Tran Le Huu Nghia có mã số NVSS/SSHPA vm.12427 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 17 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 9 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 5.3 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.856 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Tran Le Huu Nghia22 bài đứng tên số 1; 13 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Tran Le Huu Nghia đã hợp tác với 12 đồng tác giả Việt nam; 9 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search