Subject area:
Education
Scientometrics
Article trends:
  • Tác giả Pham Thi Ly có mã số NVSS/SSHPA vf.1356 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 5 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 4 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3.3 (2011) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 1.966 (2011) .
  • Trong các bài này, tác giả Pham Thi Ly3 bài đứng tên số 1; 1 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Pham Thi Ly đã hợp tác với 1 đồng tác giả Việt nam; 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search