Subject area:
Agriculture
Business
Economics
Management
Sociology
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Vo Hong Duc có mã số NVSS/SSHPA vm.26555 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 27 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 9 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 6.19 (2020) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 6.274 (2020) .
  • Trong các bài này, tác giả Vo Hong Duc19 bài đứng tên số 1; 5 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Vo Hong Duc đã hợp tác với 29 đồng tác giả Việt nam; 5 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search