Nguyen Hoang Viet

Thuongmai University, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vm.702 - 0 305
Subject area:
Business
Economics
Education
Health Care
Media/Journalism
Sociology
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Hoang Viet có mã số NVSS/SSHPA vm.70211 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 6 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 4.092 (2020) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Hoang Viet5 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Hoang Viet đã hợp tác với 20 đồng tác giả Việt nam; 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search