Hoang Truong Giang

Victoria University, Sydney, Australia
Author ID: vm.380 - 0 147
Subject area:
Agriculture
Economics
Education
Tourism
Article trends:
  • Tác giả Hoang Truong Giang có mã số NVSS/SSHPA vm.3804 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 4 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 4 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 5.3 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.856 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Hoang Truong Giang2 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Hoang Truong Giang đã hợp tác với 4 đồng tác giả Việt nam; 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search