Subject area:
Economics
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Vo The Anh có mã số NVSS/SSHPA vm.41915 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 8 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 6 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 6.19 (2020) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 6.274 (2020) .
  • Trong các bài này, tác giả Vo The Anh4 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Vo The Anh đã hợp tác với 16 đồng tác giả Việt nam; 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search