Vo Thanh Tan

La Rochelle Business School, La Rochelle, France
Author ID: vm.817 - 0 93
Subject area:
Management
Tourism
Article trends:
  • Tác giả Vo Thanh Tan có mã số NVSS/SSHPA vm.8174 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 4 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 6.97 (2018) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 4.12 (2018) .
  • Trong các bài này, tác giả Vo Thanh Tan1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Vo Thanh Tan đã hợp tác với 3 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search