Nguyen Hoang Long

Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
Author ID: vm.833 - 0 190
Subject area:
Business
Economics
Health Care
Psychology
Sociology
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Hoang Long có mã số NVSS/SSHPA vm.83377 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 22 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 12 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 5.9 (2016) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 4.528 (2018) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Hoang Long8 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Hoang Long đã hợp tác với 120 đồng tác giả Việt nam; 38 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search