Subject area:
Agriculture
Demography
Economics
Education
Health Care
Management
Political Science
Sociology
Applied Math
Statistics
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Viet Cuong có mã số NVSS/SSHPA vm.466 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 44 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 11 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 5.07 (2014) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 3.688 (2014) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Viet Cuong43 bài đứng tên số 1; 22 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Nguyen Viet Cuong đã hợp tác với 22 đồng tác giả Việt nam; 14 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search