Nguyen Trung Thanh

Leibniz University Hannover, Niedersachsen, Germany
Author ID: vm.854 - 0 77
Subject area:
Agriculture
Economics
Forestry
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Trung Thanh có mã số NVSS/SSHPA vm.85439 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 23 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 7 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 6.59 (2018) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 6.395 (2018) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Trung Thanh13 bài đứng tên số 1; 1 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Nguyen Trung Thanh đã hợp tác với 9 đồng tác giả Việt nam; 51 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search