Subject area:
Economics
Forestry
Management
Political Science
Sociology
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Pham Thu Thuy có mã số NVSS/SSHPA vf.8624 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 17 (2020) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 10.427 (2020) .
  • Trong các bài này, tác giả Pham Thu Thuy1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Pham Thu Thuy đã hợp tác với 7 đồng tác giả Việt nam; 15 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search