Subject area:
Business
Health Care
Psychology
Article trends:
  • Tác giả Dang Kim Anh có mã số NVSS/SSHPA vf.92021 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 9 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 7 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3.1 (2018) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 3.645 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Dang Kim Anh4 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Dang Kim Anh đã hợp tác với 72 đồng tác giả Việt nam; 11 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search