Do Truong Lam

Leibniz University Hannover, Niedersachsen, Germany
Author ID: vm.947 - 0 11
Subject area:
Agriculture
Economics
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Do Truong Lam có mã số NVSS/SSHPA vm.9474 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 4 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 6.59 (2017) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 7.27 (2017) .
  • Trong các bài này, tác giả Do Truong Lam1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Do Truong Lam đã hợp tác với 1 đồng tác giả Việt nam; 5 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search