Vu Thi Bich Thao

Youth Research Institute CYU, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vf.989 - 0 144
Subject area:
Business
Health Care
Sociology
Article trends:
  • Tác giả Vu Thi Bich Thao có mã số NVSS/SSHPA vf.9894 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 2 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 2.04 (2018) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 3.645 (2019) .
  • Tác giả Vu Thi Bich Thao đã hợp tác với 24 đồng tác giả Việt nam; 6 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search