Hoang Anh Duc

Phu Xuan University, Thua Thien - Hue, Vietnam
Author ID: vm.2001 - 0 137
Subject area:
Education
Health Care
Scientometrics
Article trends:
  • Tác giả Hoang Anh Duc có mã số NVSS/SSHPA vm.200112 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 8 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 7 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 2.16 (2018) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.592 (2018) .
  • Trong các bài này, tác giả Hoang Anh Duc3 bài đứng tên số 1; 1 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Hoang Anh Duc đã hợp tác với 43 đồng tác giả Việt nam; 4 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search