Subject area:
Education
Article trends:
  • Tác giả Ho Thi Hanh Tien có mã số NVSS/SSHPA vf.20292 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 2 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3.7 (2020) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 1.824 (2020) .
  • Trong các bài này, tác giả Ho Thi Hanh Tien1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Ho Thi Hanh Tien đã hợp tác với 2 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search