Nguyen Ba Nhi

Author ID: vm.2038 - 0 129
Subject area:
Economics
Sociology
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Ba Nhi có mã số NVSS/SSHPA vm.20383 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 4.09 (2018) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 3.185 (2018) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Ba Nhi3 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Ba Nhi đã hợp tác với 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search