Subject area:
Agriculture
Economics
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Khanh Doanh có mã số NVSS/SSHPA vm.20771 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.075 (2017)
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Khanh Doanh1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Khanh Doanh đã hợp tác với 1 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search