Bui Thi Minh Tam

Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand
Author ID: vf.2115 - 0 96
Subject area:
Economics
Psychology
Article trends:
  • Tác giả Bui Thi Minh Tam có mã số NVSS/SSHPA vf.21153 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong các bài này, tác giả Bui Thi Minh Tam3 bài đứng tên số 1; 1 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Bui Thi Minh Tam đã hợp tác với 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search