Bui Thi Minh Tam

Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand
Author ID: vf.2115 - 0 209
Subject area:
Business
Economics
Psychology
Article trends:
  • Tác giả Bui Thi Minh Tam có mã số NVSS/SSHPA vf.21156 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 6 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 5 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 2.3 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 1.022 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Bui Thi Minh Tam6 bài đứng tên số 1; 2 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Bui Thi Minh Tam đã hợp tác với 3 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search