Le Si Duoc

Government Office Vietnam, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vm.2307 - 0 154
Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Le Si Duoc có mã số NVSS/SSHPA vm.23071 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 0.25 (2017) .
  • Tác giả Le Si Duoc đã hợp tác với 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search