Eisuke Saito

Monash University, Melbourne, Australia
Author ID: fm.3562 - 0 64
Subject area:
Education
Article trends:
  • Tác giả Eisuke Saito có mã số NVSS/SSHPA fm.35622 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 2 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 2.58 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 1.824 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Eisuke Saito1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Eisuke Saito đã hợp tác với 2 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search