Nguyen Minh Hoang

Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Oita, Japan
Author ID: vm.2341 - 0 155
Subject area:
Education
Health Care
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Minh Hoang có mã số NVSS/SSHPA vm.234112 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 6 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 4 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3.01 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.592 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Minh Hoang4 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Minh Hoang đã hợp tác với 34 đồng tác giả Việt nam; 4 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search