Nguyen Minh Hoang

Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Oita, Japan
Author ID: vm.2341 - 0 408
Subject area:
Cultural Studies
Economics
Education
Health Care
Media/Journalism
Environment/Sustainability Science
Scientometrics
Applied Math
Statistics
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Minh Hoang có mã số NVSS/SSHPA vm.234126 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 16 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 10 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 4.2 (2021) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.849 (2020) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Minh Hoang6 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Minh Hoang đã hợp tác với 45 đồng tác giả Việt nam; 5 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search