Mai Thi Thao Chi

School of Economics - DNAU, Da Nang (City), Vietnam
Author ID: vf.2396 - 0 180
Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Mai Thi Thao Chi có mã số NVSS/SSHPA vf.23961 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.4 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.576 (2019) .
  • Tác giả Mai Thi Thao Chi đã hợp tác với 3 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search