Phan Hoang Long

University of Economics - DNU, Da Nang (City), Vietnam
Author ID: vm.2397 - 0 172
Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Phan Hoang Long có mã số NVSS/SSHPA vm.23972 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 2 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 2.25 (2020) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.576 (2019) .
  • Tác giả Phan Hoang Long đã hợp tác với 7 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search