Phan Hoang Long

University of Economics - DNU, Da Nang (City), Vietnam
Author ID: vm.2397 - 0 39
Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Phan Hoang Long có mã số NVSS/SSHPA vm.23971 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.96 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.592 (2019) .
  • Tác giả Phan Hoang Long đã hợp tác với 3 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search