Subject area:
Economics
Education
Article trends:
  • Tác giả Vu Thi Hanh có mã số NVSS/SSHPA vf.24132 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 2 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong các bài này, tác giả Vu Thi Hanh1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Vu Thi Hanh đã hợp tác với 11 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search