Huynh Luu Duc Toan

School of Banking UOEH, Ho Chi Minh (City) , Vietnam
Author ID: vm.2414 - 0 352
Subject area:
Economics
Health Care
Political Science
Psychology
Sociology
Environment/Sustainability Science
Article trends:
  • Tác giả Huynh Luu Duc Toan có mã số NVSS/SSHPA vm.241436 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 27 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 12 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 8.9 (2020) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 5.647 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Huynh Luu Duc Toan19 bài đứng tên số 1; 11 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Huynh Luu Duc Toan đã hợp tác với 25 đồng tác giả Việt nam; 12 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search