Subject area:
Education
Article trends:
  • Tác giả Vo Phuong Quyen có mã số NVSS/SSHPA vf.24221 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 5.3 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.856 (2019) .
  • Tác giả Vo Phuong Quyen đã hợp tác với 2 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search