Nguyen Van Duy

Quantitative Analysis Center - QAG, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vm.2423 - 0 13
Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Van Duy có mã số NVSS/SSHPA vm.24231 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Tác giả Nguyen Van Duy đã hợp tác với 3 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search