Luu Ngoc Hiep

University of St Andrews, Scotland, United Kingdom
Author ID: vm.2460 - 0 207
Subject area:
Economics
Management
Article trends:
  • Tác giả Luu Ngoc Hiep có mã số NVSS/SSHPA vm.246012 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 10 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 3 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3.8 (2020) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 3.527 (2020) .
  • Trong các bài này, tác giả Luu Ngoc Hiep4 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Luu Ngoc Hiep đã hợp tác với 20 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search