Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Minh Ngoc có mã số NVSS/SSHPA vf.24613 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3.5 (2020) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.13 (2020) .
  • Tác giả Nguyen Minh Ngoc đã hợp tác với 5 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search