Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Ho Hong Hai có mã số NVSS/SSHPA vm.24623 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.1 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Ho Hong Hai1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Ho Hong Hai đã hợp tác với 7 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search