Phan Tran Trung Dung

Faculty of Banking and Finance - FTU, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vm.2444 - 0 146
Subject area:
Economics
Article trends:
  • Tác giả Phan Tran Trung Dung có mã số NVSS/SSHPA vm.24441 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong các bài này, tác giả Phan Tran Trung Dung1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Phan Tran Trung Dung đã hợp tác với 1 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search