Vu Ba Tuan

University of Leuven - KU Leuven, Leuven, Belgium
Author ID: vm.2445 - 0 136
Subject area:
Education
Psychology
Article trends:
  • Tác giả Vu Ba Tuan có mã số NVSS/SSHPA vm.24451 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.74 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 1.469 (2019) .
  • Tác giả Vu Ba Tuan đã hợp tác với 1 đồng tác giả Việt nam; 4 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search