Hoang Tien Dung

Hai Duong Continued Education Centre, Hai Duong, Vietnam
Author ID: vm.2446 - 0 119
Subject area:
Education
Psychology
Article trends:
  • Tác giả Hoang Tien Dung có mã số NVSS/SSHPA vm.24461 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.74 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 1.469 (2019) .
  • Tác giả Hoang Tien Dung đã hợp tác với 1 đồng tác giả Việt nam; 4 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search