Le Thi Tuyet Trinh

Dong Thap University, Dong Thap, Vietnam
Author ID: vf.2493 - 0 195
Subject area:
Education
Management
Article trends:
  • Tác giả Le Thi Tuyet Trinh có mã số NVSS/SSHPA vf.24934 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 4 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 4 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.9 (2020) .
  • Tác giả Le Thi Tuyet Trinh đã hợp tác với 13 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search