Le Dinh Minh Tri

RMIT University Australia, Melbourne, Australia
Author ID: vm.2497 - 0 156
Subject area:
Economics
Education
Sociology
Article trends:
  • Tác giả Le Dinh Minh Tri có mã số NVSS/SSHPA vm.24978 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 8 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 5 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 5.9 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 3 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Le Dinh Minh Tri8 bài đứng tên số 1; 1 bài đã công bố đứng tên một mình.
  • Tác giả Le Dinh Minh Tri đã hợp tác với 3 đồng tác giả Việt nam; 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search