Nguyen Thi Van Su

Can Tho University, Can Tho (City), Vietnam
Author ID: vf.2502 - 0 152
Subject area:
Education
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Thi Van Su có mã số NVSS/SSHPA vf.25021 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.2 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Thi Van Su1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Thi Van Su đã hợp tác với 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search