Nguyen Anh Tuan

Ho Chi Minh Communist Youth Union, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vm.2503 - 0 141
Subject area:
Business
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Anh Tuan có mã số NVSS/SSHPA vm.25031 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 2.04 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 1.521 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Nguyen Anh Tuan1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Nguyen Anh Tuan đã hợp tác với 4 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search