Subject area:
Economics
Health Care
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Que Nga có mã số NVSS/SSHPA vf.25051 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 3 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.849 (2019) .
  • Tác giả Nguyen Que Nga đã hợp tác với 2 đồng tác giả Việt nam; 3 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search