Subject area:
Education
Article trends:
  • Tác giả Phan Anh Tai có mã số NVSS/SSHPA vm.25071 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.2 (2019) .
  • Tác giả Phan Anh Tai đã hợp tác với 3 đồng tác giả Việt nam;
Co-author group:
Back to search New search