Do Thi Nga

Faculty of Economics - Tay Nguyen Uni, Dak Lak, Vietnam
Author ID: vf.2511 - 0 250
Subject area:
Agriculture
Economics
Article trends:
  • Tác giả Do Thi Nga có mã số NVSS/SSHPA vf.25113 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.4 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.576 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Do Thi Nga1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Do Thi Nga đã hợp tác với 4 đồng tác giả Việt nam; 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search