Nguyen Van Minh

Faculty of Agriculture and Forestry - TNU, Dak Lak, Vietnam
Author ID: vm.2512 - 0 279
Subject area:
Agriculture
Economics
Applied Math
Article trends:
  • Tác giả Nguyen Van Minh có mã số NVSS/SSHPA vm.25123 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 3 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 2 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 1.4 (2019) và Journal Impact Factor của ISI Web of Science cao nhất là: 2.576 (2019) .
  • Tác giả Nguyen Van Minh đã hợp tác với 5 đồng tác giả Việt nam; 1 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search