Bui Anh Tuan

Foreign Trade University, Ha Noi (City), Vietnam
Author ID: vm.2575 - 0 94
Subject area:
Management
Article trends:
  • Tác giả Bui Anh Tuan có mã số NVSS/SSHPA vm.25751 bài đã được ghi nhận trong CSDL NVSS/SSHPA.
  • Các bài này đăng trên 1 tạp chí/kỷ yếu/sách, thuộc 1 nhà xuất bản/đơn vị.
  • Trong số đó bài trên ấn phẩm có hệ số tác động CiteScore của Scopus cao nhất là: 0.98 (2019) .
  • Trong các bài này, tác giả Bui Anh Tuan1 bài đứng tên số 1;
  • Tác giả Bui Anh Tuan đã hợp tác với 1 đồng tác giả Việt nam; 2 đồng tác giả người nước ngoài.
Co-author group:
Back to search New search